DE LIEFDE VOOR DE NATUUR ZIT IN DE GENEN VAN DE BONAIRIANEN. VERGEET HET!

De liefde voor de natuur zit in de genen van de Bonairianen. (volgens gezaghebber Edison Rijna) Vergeet het maar!


De geschiedenis en de huidige stand van zaken laten iets heel anders zien!
 

Genen/Herediteit

Kan de liefde voor de natuur erfelijk zijn (in onze genen)?

Erfelijkheid is afhankelijk van tijd, plaats en populatie. Erfelijkheid is moeilijk te interpreteren. Juist omdat het vaak meer zegt over de invloed van de omgeving dan die van onze genen.

 

Geschiedenis

Voordat de Spanjaarden Bonaire in 1499 'ontdekten', werd Bonaire al minstens 3000 jaar bewoond door mensen van het vasteland van Zuid-Amerika. In 1636 kwam Bonaire in het bezit van de Nederlanders en begon de West-Indische Compagnie (WIC) het te exploiteren voor de winning van onder andere zout, kalk, verfhout, geiten en sorghum. De uitbuiting van de natuurnooit gestopt.

 

Huidige stand van zaken

Opruimen van de natuur met een versnellende snelheid en GEEN enkele handhaving.

Bijvoorbeeld handhavingsverzoeken over illegale activiteiten op Plantage Bolivia, geen enkele reactie van de overheid van Bonaire.

Voor de mensen in het Caribisch gebied zijn de gevolgen van klimaatverandering niet ver weg. Van frequentere en intensere stormen tot kusterosie, verlies van (mariene) biodiversiteit en gevolgen voor het toerisme: het Caribisch gebied voelt nu al de gevolgen van klimaatverandering voor zijn economie, milieu en bevolking. (1)

 

Rapporten

Recente rapporten geven duidelijk aan met welke problemen de natuur op Bonaire te maken heeft en hoe we het tij kunnen keren.

De biodiversiteit van Caribisch Nederland, de gezondheid van de ecosystemen en iconische soorten, is zonder uitzondering al in een matig ongunstig naar zeer ongunstig staat.

De bestaande aanpak van bedreigingen en druk in Caribisch Nederland is ontoereikend. De overwegend negatieve trends zullen zich hoogstwaarschijnlijk voortzetten, aangezien er geen reden is om aan te nemen dat de snelheid waarmee biodiversiteit verloren gaat, zal afnemen of stoppen. In het algemeen zijn er veel bedreigingen en pressiefactoren geïdentificeerd en wordt er te weinig gedaan om de impact van deze bedreigingen en pressiefactoren te stoppen of te verminderen. Het rapport stelt dat als er niets wordt gedaan aan de belangrijkste bedreigingen en belastende factoren, de toestand van de natuur 100% matig ongunstig of zelfs zeer ongunstig. Bovendien zijn de ecosystemen die in een ongunstige staat zijn waargenomen ook niet voldoende veerkrachtig om de huidige en toekomstige effecten van klimaatverandering te verzachten. (2)

De bijdrage van de natuur aan de economie van de Caribische eilanden en het welzijn van de bewoners is voor Bonaire overduidelijk. Het is duidelijk dat een gebrek aan investeringen in de lokale ecosystemen negatieve gevolgen zal hebben voor het welzijn van de huidige en toekomstige generaties op het eiland. Het bieden van ondersteuning door middel van een geïntegreerd kader is essentieel om ervoor te zorgen dat de levering van diensten van de natuurlijke omgeving de samenleving en de lokale economie blijft ondersteunen.

Het strategische doel dat in de Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 is het herstellen en behouden van de unieke habitats en soorten op Bonaire.

Effectief behoud van belangrijke habitatfuncties (bijv. migratiecorridors, kraamgebieden, foerageergebieden), aanwijzing van momenteel onbeschermde belangrijke habitats als beschermde gebieden, bescherming van grotten en andere belangrijke vleermuishabitats, structurele herbebossing van droog bos tegen 2030.(3)

Net als de beschermde gebieden Klein Bonaire en Washington-Slagbaai National Park, is het ongerepte natuurgebied langs de ruige oostkust van Bonaire, bekend als Bolivia, een schat van het koninkrijk die bescherming en behoud verdient. Dit natuurlijke landschap herbergt een divers en kwetsbaar ecosysteem. Net zoals het mariene park een onvervangbaar deel van Bonaire's natuurlijke landschap definieert en beschermt, zou dezelfde bescherming moeten worden verleend aan Bolivia om dit unieke gebied te behouden.

Helaas suggereert de lokale eilandgeschiedenis dat wanneer dit soort beschermingsbeslissingen worden genomen door een klein aantal lokale politici, die extreem gevoelig zijn voor lokale politieke en economische druk, ontwikkeling consequent het behoud overtroeft. Dit is vooral het geval wanneer het financiële gewin van prominente eilandbewoners afhangt van de beslissing om het eiland te beschermen. ontwikkeling ten koste van alles goedkeuren.

"De liefde voor de natuur is de Bonairiaan van jongs af aan ingeprent. We leven al eeuwenlang in harmonie met de natuur. Maar we zijn geen reservaat waar we moeten leven zoals de eerste bewoners rond het jaar 1000 voor Christus." (Volgens gezaghebber Edison Rijna) (4)

Een man heeft recht op zijn droom, maar misschien is het tijd voor gouverneur Edison om wakker te worden en te stoppen met Greenwashing en om op lange termijn te gaan denken en de Goede Voorouder te worden die toekomstige generaties verdienen.

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE BESCHERMEN EN TE BEHOUDEN VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES! 

Bron:
1. UNclimatechange
2. Debrot, A.O., Henkens, R.J.H.G., Verweij, P.J.F.M., Staat van de natuur van Caribisch Nederland 2017, WUR 17 nov 2018
3. Ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Water en Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties, Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 feb 2020
4. Tijdschrift Bon Bini Bonaire, 09 juni 2021

nl_NLDutch