RUIM DE LIJKEN IN DE KAST OP: Trek de oude, ongebruikte vergunningen in.

Het Bestuurscollege (BC) werkt aan de voorbereidingen voor een uitgebreide herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (herziening ROB).

De BC is van plan om in de herziening van de ROB-regels op te nemen:

- die leiden tot de bouw van hoogwaardige hotels, resorts en andere recreatiefaciliteiten en

- wat leidt tot een evenwichtige samenstelling van de woningbouw en het gebruik van woningen voor alle doelgroepen.

Bescherming van de natuur wordt helemaal niet genoemd; "natuur" de belangrijkste bron van inkomsten voor Bonaire.

 

Vooruitlopend op deze herziening heeft de BC op 2 december 2021 een Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw (VB) (P&A2021005980) genomen om ontwikkelingen, die niet in de ROB-herziening passen, 'on hold' te kunnen zetten. Een bijna onleesbaar stuk dat weer genoeg mogelijkheden bevat om willekeur toe te passen.

Volgens de BC moet dit VB zorgen voor een algemene toename van de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen en een evenwichtige samenstelling van de woningen.

Het VB is alleen van toepassing op nieuwe vergunningaanvragen. Maar wat gebeurt er met de 'skeletten in de kast', afgegeven, ongebruikte vergunningen die het hierboven beschreven doel van het VB doorkruisen?

De wet voorziet in de mogelijkheid voor de BC om hierop te reageren, namelijk door de bouwvergunning in te trekken (artikel 2.12 sub b. Wet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer BES): als binnen een jaar na afgifte van de vergunning nog niet met de bouw is begonnen, kan de vergunning worden ingetrokken. Een glashelder artikel zonder mitsen en maren!

Een goede reden om ongebruikte vergunningen in te trekken en de kast op te ruimen. Het zou ook een actie kunnen zijn die laat zien dat BC echt om de natuur geeft en niet "alleen maar teksten voor folders uitgeeft".

 

Deze maand maakte de International Union for Conservation of Nature (IUCN) bekend dat voor het eerst meer dan 40.000 planten en dieren met uitsterven worden bedreigd, waaronder 1.000 soorten libellen en waterjuffers. De vernietiging van de wetlands is de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van deze soorten. De IUCN herhaalt de noodzaak om de wetlands en de diversiteit die ze herbergen te beschermen nu ze steeds meer plaats maken voor verstedelijking en landbouw.

Een voorbeeld in deze context. Zou een bouwvergunning (afgegeven in 2018, meer dan een jaar ongebruikt) voor de bouw van een huis op een perceel dat grotendeels in het RAMSAR-gebied ligt, vandaag nog worden afgegeven? Nee!

De komende twintig of dertig jaar zijn cruciaal, wat biodiversiteit betreft zijn er nog maar tien jaar over... Hoe te handelen, misschien zijn we te laat, misschien mislukt het, maar we moeten in ieder geval de moeite hebben genomen. Trek die ongebruikte 'speculatieve' vergunningen in! Laat het niet bij vage woorden blijven. Verwijder de skeletten nu!

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

 

 

 

nl_NLDutch