EEN PLAN TOT WIJZIGING VAN DE ZONE

OM DE NATUUR TE BESCHERMEN VOOR HET WELZIJN VAN TOEKOMSTIGE GENERATIES OF EEN VERANDERING OM DE ONTWIKKELAAR TE VERRIJKEN.

Stichting Save Plantation Bolivia heeft op 5 juni 2020 een verzoek ingediend bij de Uitvoerende Raad om de zonbestemming van Plantation Bolivia te wijzigen van Open Landschap naar Natuur, zodat de bescherming van de natuur nog beter wordt.

Wat denk je?

Op 23 september 2020 hebben we het volgende antwoord ontvangen:

"Een verandering van gebruik ...... is mogelijk, maar daarvoor is formele toestemming van de eigenaar nodig. Het OLB kan dit niet eenzijdig doen."

We hebben hier op dezelfde dag op gereageerd met de vraag Waar kunnen we dit in de wet vinden?.

Op 2 december 2020 hebben we het volgende antwoord ontvangen:

"... Het is niet redelijk om dit initiatief toe te kennen als het betrekking heeft op een stuk grond dat geen eigendom is van de indiener."

 

Een dag later hebben we een formeel beslissing over onze aanvraag voor een zoneverandering.

Op 1 april 2021 hebben we het volgende antwoord ontvangen:

".... niet zuiver... Om die reden kunnen we nu niet op uw verzoek ingaan."

 

Dus na bijna een jaar hebben we nog steeds geen formeel antwoord op ons verzoek tot zoneverandering!

Volgt de Uitvoerende Raad de wet in zijn antwoord op ons verzoek?

1. Wanneer kan een bestemming worden gewijzigd?

Op grond van artikel 4 Eilandsverordening Ruimtelijke Ordening Bonaire (IOSDPB) wordt het bestemmingsplan vastgesteld bij eilandsverordening (door de eilandsraad). Met het oog op een goede ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting en een verantwoord milieubeheer op het eilandgebied worden in het bestemmingsplan, conform artikel 6 IOSDPB, bestemmingsplanvoorschriften opgenomen.

Het is niet correct dat een bestemmingswijziging alleen kan plaatsvinden als en voor zover de eigenaar van de grond daarmee instemt. Dat druist in tegen de ratio van zo'n bestemmingsplan. Bij een bestemmingswijziging gaat het immers om een goede ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en een verantwoord milieubeheer van het eilandgebied. De vraag of een grondeigenaar instemt met die bestemming is in beginsel niet relevant. Het standpunt in de brief van 23 september 2020 dat een verandering van gebruik alleen mogelijk is met de formele toestemming van de eigenaar is daarom niet correct.

Als iemand schade lijdt door een bestemmingsplanwijziging (minder bouwmogelijkheden, lagere waarde, enz.), kan een schadevergoeding worden aangevraagd (artikel 37 IOSDPB).

Het verzoek van de stichting betreft een herziening (gewijzigde vaststelling) van het bestemmingsplan. Volgens artikel 5 van de IOSDPB gebeurt dit op dezelfde wijze als waarop het plan tot stand is gekomen.

 

2. Waar moet je rekening mee houden als je de bestemming wijzigt?

In de brief van het OLB van 1 april 2021 wordt vermeld dat het ruimtelijk ontwikkelingsplan voor Bonaire de komende anderhalf jaar aan een algehele herziening wordt onderworpen. Ook wordt opgemerkt dat de eigenaar van Bolivia heeft aangegeven Plantage Bolivia te willen ontwikkelen. Het OLB wil de voorstellen van de eigenaren afwachten.

Dit betekent echter niet dat het OLB moet meewerken aan de door de eigenaren gewenste plannen. De beoordeling moet immers altijd worden onderbouwd door verantwoord milieubeheer, goede ruimtelijke ordening en/of volkshuisvesting.

 

3. Geeft onze wijzigingsaanvraag ons een formele beslissing?

Stichting Red Plantage Bolivia heeft op 5 juni 2020 een verzoek ingediend om de zoneplanning voor Plantage Bolivia te wijzigen van Open Landschap naar Natuur.

Aangezien de stichting een belanghebbende partij is, moet er een formeel besluit worden genomen over de aanvraag.

 

Tot nu toe, na bijna een jaar, hebben we nog steeds geen officiële beslissing van de OLB, maar we geven niet op.

 

Geen natuur geen toekomst

Een wijziging van het zoneplan zoals de ontwikkelaar voor ogen heeft, levert op korte termijn economisch gewin op voor enkelen en ontneemt toekomstige generaties op Bonaire welvaart.

De verandering naar de natuur zal de laatste wildernis van Bonaire beschermen voor toekomstige generaties!

Als je denkt dat je toekomst niets te maken heeft met de natuur, denk dan nog maar eens na.

Bron:
Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire

nl_NLDutch