HANDHAVING

INLEIDING

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Als iemand zich niet aan de regels houdt, treedt de overheid handhavend op. Als de overheid dat wil, kunnen de regels heel streng worden gehandhaafd.

De dagelijkse praktijk blijkt echter anders te zijn. Als een ontwikkelaar (persoon) de regels en voorschriften overtreedt of zonder vergunning werkt, zal de overheid geen actie ondernemen, maar kijken of het illegale 'gelegaliseerd' kan worden. Dit betekent dat de "assertieve" ontwikkelaar die zich niets aantrekt van de regels en een voldongen feit creëert, al snel de overheid aan zijn kant zal vinden.

Vanuit maatschappelijk oogpunt vervult de overheid echter een spilfunctie. De overheid moet deze functie onder andere vervullen door betrokken te zijn bij handhavingsvraagstukken en dan mag de overheid niet ongeïnteresseerd achterover leunen zoals ze in de dagelijkse praktijk doet.

Daarnaast moet de overheid onpartijdig zijn: als de overheid regels en voorschriften opstelt en vergunningen vereist, dan moet elke burger erop kunnen rekenen dat de overheid hier serieus mee omgaat en dat niet de ontwikkelaar (persoon), die de regels en voorschriften overtreedt of zonder vergunning werkt, vrijuit gaat.

 

JE KUNT HANDHAVING AFDWINGEN

Stel dat je misbruik ziet (activiteiten die in strijd zijn met de regelgeving) waartegen de overheid niet optreedt. Bijvoorbeeld het illegaal kappen van bomen, bouwen, uitgraven, mijnbouw, erosie die afspoeling veroorzaakt, enz.

Het is belangrijk om te weten dat de overheid een "handhavingsplicht" heeft in het geval van een overtreding van de regelgeving. Dit betekent dat je handhaving kunt afdwingen door een handhavingsverzoek in te dienen.

Handhaving door de overheid betekent meestal het opleggen van een boete of het geven van een administratief bevel.

Dit laat zien hoe belangrijk een handhavingsverzoek is. Het is een stimulans voor de overheid om actie te ondernemen en als de overheid dit niet doet, creëer je je eigen ingang voor de procedure.

 

BESLUIT

De overheid is verplicht om binnen acht weken na ontvangst van het handhavingsverzoek een beslissing te nemen. Als er binnen deze acht weken geen beslissing is genomen, kan de overheid in gebreke worden gesteld en kan er een bezwaarschrift worden ingediend. Bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing op een handhavingsverzoek.

Het niet op tijd nemen van een beslissing wordt gelijkgesteld aan een beslissing, wat leidt tot toegang tot een rechtbank.

 

PROCEDURE

Stap 1
Eerst moet je een schriftelijke klacht (kunnen) indienen bij "Toezicht en Handhaving".

Formeel is het niet nodig om een klacht in te dienen. Je kunt direct een handhavingsverzoek indienen zoals beschreven in stap 2;

Stap 2
Als je ingediende klacht niet tot een oplossing leidt, kun je het Bestuurscollege schriftelijk verzoeken handhavend op te treden. Je dient dan een 'verzoek tot handhaving' in.

 

Waar moet je zijn?

Een klacht naar "Toezicht en Handhaving".

Een handhavingsverzoek aan het Bestuurscollege.

 

Bron:
Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
Algemene wet bestuursrecht

 

nl_NLDutch