JA, BOMEN PLANTEN KAN HELPEN. MAAR INTACTE GEBIEDEN ZIJN VEEL BETER!

INLEIDING

Sinds 10 oktober 2010 is Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland. Als onderdeel van deze transitie heeft Bonaire een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld. Uitgangspunt bij het opstellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan in 2010 was de wens van Bonaire om te groeien in termen van toerisme, bedrijvigheid en aantal inwoners, met behoud van de identiteit en kwaliteiten van het eiland, omdat dit de economische motor vormt. Deze ontwikkelingen kunnen echter ten koste gaan van de kwaliteiten van het eiland - zoals natuur, het mariene park met koraalriffen, rust en ruimte - en daarmee de economische groei op de lange termijn blokkeren. Aan het ontwikkelingsplan is daarom een strategische milieubeoordeling (SMB) gekoppeld.

In de SEA, op basis van de beschikbare gegevens, twee scenario's zijn geschetst, waarbij de verwachte groei is vertaald naar een ruimtelijk beeld.

De eerste scenario gaat uit van groei in de vorm van woningbouwbedrijven en recreatieve voorzieningen door verdere verdichting (uitbreiding) binnen de bestaande stedelijke contouren en door uitbreiding in enkele aaneengesloten gebieden die grenzen aan (bestaande) gebieden (Westkust).
De tweede Het scenario is extremer en omvat de ontwikkeling van een groot deel van de westkust vanaf de grens van het nationale park, inclusief onbebouwd land landinwaarts ten zuiden van Kralendijk.

Groei, met behoud van de kwaliteit van natuur, culturele identiteit moet duurzaam en evenwichtig zijn. Het rapport geeft vijf locaties aan waar de gewenste groei kan worden gerealiseerd, die geen significante effecten hebben op landschap en natuur. Plantage Bolivia wordt NIET genoemd als locatie voor ontwikkeling.

Volgens de SMB is het niet eens nodig om alle vijf locaties te gebruiken om in de behoefte te voorzien, één of twee zou al genoeg zijn. Op die vijf locaties kunnen in totaal 3.980 woningen worden gebouwd. Drie van de locaties voor woninguitbreiding zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De andere twee locaties hebben een bestemming natuur of open landschap gekregen. De beoogde groei voor bewoners en toeristen kan gemakkelijk worden opgevangen binnen de drie woonlocaties.

Belangrijke natuurwaarden op het land zijn onder andere de Important Bird Areas (IBA), grotten met bedreigde vleermuissoorten en endemische ongewervelden. Ruimtelijke ontwikkeling moet zoveel mogelijk worden vermeden in ecologisch waardevolle gebieden. Het creëren van corridors en bufferzones is wenselijk voor een adequate bescherming.

 

BESCHERMING EN HERSTEL VAN DE NATUUR

Verstedelijking heeft zowel direct als indirect invloed op biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Directe invloeden bestaan voornamelijk uit het verlies en de achteruitgang van habitats, gewijzigde verstoringsregimes, gewijzigde bodems en andere fysieke transformaties veroorzaakt door de uitbreiding van stedelijke gebieden. De meest voor de hand liggende directe impact van verstedelijking op de biodiversiteit is de verandering in landbedekking.

Indirecte invloeden zijn onder andere veranderingen in de beschikbaarheid van water en voedingsstoffen, toename van abiotische stressoren zoals luchtvervuiling, toename van concurrentie van niet-inheemse soorten.

Vernietiging en aantasting van natuurlijke ecosystemen zijn de belangrijkste oorzaken van de afname van de wereldwijde biodiversiteit. Habitatvernietiging leidt typisch tot fragmentatie, de opdeling van habitat in kleinere en meer geïsoleerde fragmenten, gescheiden door een matrix van door mensen veranderde bodembedekking. Het verlies van oppervlakte vergroot de isolatie en een grotere blootstelling aan menselijk landgebruik langs de randen van de fragmenten zet veranderingen op lange termijn in gang in de structuur en functie van het overblijvende.

Door de natuur te beschermen en te herstellen kunnen we de biodiversiteit beschermen, de opwarming helpen beperken, het menselijk welzijn verbeteren en zelfs bescherming vinden tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals grotere overstromingen en stormen.

De levende wereld beschermen, herstellen en opnieuw tot leven wekken is waarschijnlijk de meest effectieve oplossing die we in handen hebben om zowel de klimaat- als de ecologische noodsituatie te bestrijden.

Daarom doen we wat we doen:

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN VERNIETIGING DOOR ONTWIKKELING!

 

Bron:
Strategische milieubeoordeling (Strategische milieubeoordeling (SMB), juni 2010
Wetenschappelijke vooruitgang, maart 2015

nl_NLDutch