MINISTER VAN HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING, HUGO DE JONGE, HEEFT MEER DAN 5 MAANDEN NODIG GEHAD OM VRAGEN OVER PLANTAGE BOLIVIA TE BEANTWOORDEN.

 

Op 4 oktober 2022 beantwoordt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, mede namens de minister van Natuur en Stikstof en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de vragen over Plantage Bolivia van de Partij voor de Dieren (PvdD) van 19 mei 2022. Ruim vijf maanden heeft de beantwoording van 25 vragen geduurd, wat de verwachting schept van nauwkeurige en zorgvuldige beantwoording.

Bij het lezen lijken de meeste antwoorden een algemeen verhaal te geven en weinig nieuws ('...ik heb er vertrouwen in dat de procedures worden gevolgd in overeenstemming met de wet- en regelgeving..., bla bla bla... *).

Twee antwoorden springen eruit omdat ze volledig onjuist (het antwoord op vraag 1 en vraag 8).

In zijn antwoord op vraag 1 stelt de minister dat er een tweede natuurcorridor is die de noordelijke en zuidelijke helft van Bonaire met elkaar zou verbinden. INCORRECT. Zie kaart, (Bron: Strategische Milieubeoordeling (SMB)), de enige natuurcorridor tussen de noordelijke en zuidelijke helften van Bonaire

Plantage BoliviaDit grote gebied van 33 vierkante kilometer dat DE ENIGE onontwikkeld ecologische verbinding (natuurcorridor) tussen de noordelijke en zuidelijke helften van het eiland. De natuurgebieden van Bolivia vervullen de cruciale ecologische rol van natuurlijke corridor voor een groot deel van de inheemse fauna en flora. (Bron: Korte biologische inventarisatie van Bolivia, Bonaire, Nederlandse Antillen, carmabi feb1998)

De "wilde gebieden" van Bolivia vervullen de cruciale ecologische rol van natuurlijke corridor voor een groot deel van de inheemse fauna tussen de noordelijke en zuidelijke helften van Bonaire.
(Bron: Update Carmabi-verslag maart 1998)

Ecologische corridors zijn een essentieel element voor het behoud van de biodiversiteit en de goede werking van ecosystemen. Zonder de verbinding door ecologische corridors zouden heel wat soorten geen toegang hebben tot alle habitats die nodig zijn voor hun levenscycli (voortplanting, groei, schuilplaats, enz.) en zouden ze gedoemd zijn om in de min of meer nabije toekomst te verdwijnen.

Connectiviteit verwijst naar het vermogen van planten of dieren om zich vrij door een landschap, zeegezicht of zoetwateromgeving te bewegen. Het belangrijkste doel van connectiviteit is om de verplaatsing van individuen te vergemakkelijken, zowel door verspreiding als door migratie, zodat de genenstroom tussen lokale populaties behouden blijft. Door populaties in het landschap met elkaar te verbinden, is de kans op uitsterven kleiner en wordt de soortenrijkdom groter. Meer connectiviteit betekent minder barrières voor verspreiding of migratie en minder fragmentatie.

"Ecologische corridors zijn belangrijk voor het voortbestaan van diersoorten op Bonaire: het zijn gebieden die door de verschillende belangrijke soorten veel gebruikt worden voor verplaatsing tussen natuurgebieden. De corridors zorgen er dus voor dat de leefgebieden veel groter zijn dan wanneer er alleen geïsoleerde natuurgebieden zouden zijn. Het veiligstellen van dergelijke corridors voor de toekomst (geen ruimtelijke ontwikkelingen) is daarom essentieel." (Bron: SMB)

De tweede storende fout, in het antwoord op vraag 8 stelt de minister dat de SMB van mening is dat de natuurwaarden van Bolivia relatief beperkt zijn. INCORRECT, de SMB heeft opgenomen Plantage Bolivia als gebied met BELANGRIJKE natuurwaarden zoals grotten met bedreigde vleermuizen en inheemse ongewervelden, belangrijk vogelgebied, broedgebied voor de Lora- en Kerkuil, tropisch droog bos.

"Ruimtelijke ontwikkelingen in ecologisch waardevolle gebieden moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Voor adequate bescherming is de instelling van corridor- en bufferzones wenselijk." (Bron: SMB)

 

De PvdD zal verdere vragen blijven stellen om deze kwesties te corrigeren.

 U kunt de vragen en antwoorden voor jezelf.

*deze antwoorden werden gegeven na het Follow The Money artikel werd gepubliceerd ('De gezaghebber, aangesteld door Den Haag, laat de kust illegaal opbouwen' Okt1, 2022). Dit doet je afvragen. 

HELP ONS PLANTAGE BOLIVIA TE REDDEN VAN DE ONDERGANG!

 

 

 

nl_NLDutch